Hírlevél

A nemzetgazdasági miniszter 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelete
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1.§ A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.  § (1) Ha a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az  ingatlantulajdonos a  csatlakozóvezeték és a  felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát – a  2/A.  §-ban meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jétől a  mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.
(2) Ha az  ingatlantulajdonos a  gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a  műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a  soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt 3 munkanappal köteles bejelenteni, hogy a  műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az  e  bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette. A  földgázelosztói engedélyes a  hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni az  ingatlantulajdonost az  e  bekezdésben foglalt igazolás lehetőségéről és az  elvégzett felülvizsgálat-bejelentési kötelezettségről.
(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az  ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni. A  földgázelosztói engedélyes a  hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni a felhasználót a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelésének kötelezettségéről.”

2. § (1) Az R. 2/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„(1) Ha a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az  1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – vagy csatlakozóvezeték esetében az  ingatlantulajdonos a  földgázelosztói engedélyesnél 2014. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  helyszíni vizsgálatot az  ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a  földgázelosztói engedélyes 2015. december 31-ig köteles elvégezni a  gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.
(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.
(4) A  társasház a  földgázelosztói engedélyestől a  társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az  időszakban a  csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a  cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a  csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni. A  társasházi csatlakozóvezeték felülvizsgálatának megrendelésével egyidejűleg a társasházban található, átalánydíjas  felhasználási helyek ingatlantulajdonosai is kötelesek megrendelni a műszakibiztonsági felülvizsgálatot.”
(2) Az R. 2/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E rendelet társasházakra vonatkozó rendelkezéseit a lakásszövetkezetekre vonatkozóan is alkalmazni kell.”


3. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő  napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3. § és az 1. melléklet 2014. október 15-én lép hatályba.

    Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelethez
Az R. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)
A gázfogyasztó készülék típusa:
A gázfelhasználás módja:

 

Budapest, 2014. szeptember 29.

 

 

Farkas Tamás - elnök
Sánta Józsefné - irodavezetõ
1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: 36 1 331-1313, Fax: 36 1 331-1396
e-mail: losz@losz.hu,
internet: www.losz.hu