Hírlevél

TÁJÉKOZTATÓ

az NHKV Zrt.  2016. április 1-jei indulásával kapcsolatos tudnivalókról, feladatokról

 

Az Országgyűlés 2015 decemberében módosította a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt és e módosítás következtében és a Kormány határozata alapján létrejött ötmilliárd forint induló vagyonnal a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV).

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az országos szövetséget bevonta az NHKV beindulásának és működése jogszabályi környezetének előkészítő folyamatába. Több egyeztetés és tájékoztató alapján az alábbi rövid áttekintő tájékoztatást szeretném a területi szakmai szövetségi vezetők számára közzé tenni annak érdekében, hogy az érintett tagi kör számára e körben felmerülő kérdésekre elsődleges válasz adására lehetőség nyíljon.

Az NHKV létrehozásának célja egy olyan koordinációs szervezet kialakítása, amelyik hosszú távon pénzügyileg garantált hulladékgazdálkodási közszolgáltatást teremt meg, és ezzel az ország egész területén azonos szintű és színvonalú szolgáltatást legyen biztosított, továbbá ne kerüljön sor kirendelt közszolgáltató igénybevételére, valamint a jelenlegi közszolgáltatók gépeinek, eszközeinek visszapótlási lehetősége is megteremtődjön. Az NHKV létrehozásával rendszerszintű közszolgáltatás létrehozása teremtődik meg és lehetőség kínálkozik a jelenleg több területen veszteséges gazdálkodású közszolgáltató társaságok veszteségeinek felszámolására, a kintlévőség csökkentésére, a 2020-ig érvényesülő hulladékgazdálkodási és kezelési EU irányelv teljesülésére. A jelenlegi állapot szerint 140 közszolgáltató működik gazdaságilag és pénzügyileg azonban eltérő adottságokkal, mutatókkal és működési feltételekkel. Az NHKV létrehozása előtt történt felmérés alapján a jelenlegi közszolgáltatási formában nem érvényesül az az elv, hogy minimális hulladék kerüljön lerakásra, növekedjen a szelektív hulladékgyűjtés, és csökkenjen a veszteség, valamint kiszámítható legyen az ellátási biztonság.

Az NHKV létrehozása nem érinti az önkormányzati önrendelkezés, a hulladékgazdálkodási rendeletalkotási és a helyi hulladék-közszolgáltatás megszervezésének törvényi és jogszabályi környezetét. Az NHKV nem közszolgáltató és nem is hatóság, hanem egy hulladékgazdálkodási koordinációval, szervezéssel és vagyonkezeléssel megbízott szervezet.

A Kormány az NHKV létrehozásával az állami hulladékgazdálkodás központi szervezését, az önkormányzatok által kijelölt vagy létrehozott hulladék közszolgáltató szervezet megfelelőségének véleményezését, a keletkezett hulladékszállítás díjának beszedését, a kintlévőség kezelését, a hulladék közszolgáltatók vagyonelemének felmérését és a területi egyenlőtlenségek felszámolását kívánja hosszú távon biztosítani.

A hulladékgazdálkodási törvény módosítását, az NHKV megalapítását követően széles körű egyeztetés alapján a Kormány 2016. 03. 23-án elfogadta a hulladékgazdálkodás jogszabályi végrehajtási rendeletét, illetőleg jóváhagyásra került a hulladék közszolgáltatók díjrendszerének miniszteri rendelete. A hivatkozott kormány és miniszteri rendelet a lakásszövetkezeteket és társasházakat közvetlenül nem érinti. A kormányrendelet alapvetően az NHKV kijelölt feladatait, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) elkészítésének rendszerét, rendjét, a hulladék közszolgáltatással kapcsolatos adatkezelési felhatalmazásokat, a számlázási és a díjbeszedéssel kapcsolatos tevékenységek eljárási részletes szabályait, valamint az önkormányzati közszolgáltatókhoz fűződő feladatokat tartalmazza.
A miniszteri rendelet az NHKV által beszedett hulladék közszolgáltatási díj – ami tulajdonképpen megegyezik és változatlan mértékű az eddig ismert és fizetett hulladék közszolgáltatási díjjal – és az ahhoz kapcsolódó +/- korrekciós tényező alapján képzett szolgáltatási díj számlázásával és képzési rendszerével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. (A helyi önkormányzatok által létrehozott vagy szerződéses hulladék közszolgáltatók teljesítik a jövőben is a hulladék gyűjtésével, lerakásával, szállításával kapcsolatos eddig ismert és gyakorolt feladatokat. E feladatok ellátásának körülményeit a hulladékgazdálkodási törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendeletben kellett eddig is részletesen szabályozni, illetőleg az NHKV belépésével kapcsolatos önkormányzati rendeletet kiegészíteni, módosítani. A szolgáltatás közszolgáltatók általi elvégzését az önkormányzat igazolja le és ennek az igazolásnak az alapján állítja ki a helyi hulladék közszolgáltató az NHKV felé a számláját és igényli az NHKV-tól a szolgáltatás díját. Egyértelmű, hogy a lakosság (lakásszövetkezetek, társasházak is) hulladék - korábbiakban megállapított, a rezsitörvényben is védett változatlan mértékű - közszolgáltatási díjat fizet, ezt szedi be az NHKV és ezt a közszolgáltatási díjat fizeti tovább a közszolgáltató cégek számára a +/- korrekciós tényezővel korrigált mértékben, mint szolgáltatási díjat.

2016. március 31-ig az eddigiekben gyakorolt hulladék közszolgáltatói rendszer működik, a közszolgáltató cég által kiállított számlát kell fizetniük a hulladékbirtokosoknak (ingatlan tulajdonosoknak), az eddig keletkezett hátralékot is az önkormányzati hulladék közszolgáltató céggel kell rendezni és csak 2016. április 1-je után ellátott hulladék közszolgáltatási díjat fogják a hulladékbirtokosok (ingatlantulajdonosok) az NHKV által megküldött számla alapján fizetni (természetesen a rezsidíj csökkentéssel védett, korábbiakban megállapított változatlan mértékben). A 2016. április 1-je után keletkezett kintlévőségekkel foglalkozik csak az NHKV, és fontos az is, hogy a számlázás változatlan rendszerben történik, azaz megegyező módon, ahogyan korábban az önkormányzati hulladék közszolgáltató azt számlázta.

Többször felmerült és fontos tudni azt is, hogy a 2016. április 1-jével bekövetkező változással egyidejűleg nem történik módosulás a számlázás technikai kérdésében, azaz ahol a lakásszövetkezet vagy társasház egy összegben fizette a közszolgáltatási díjat, illetőleg díjfelosztással a tagok, tulajdonosok fizették a közszolgáltatás díját, ott ugyanilyen változatlan módon fogja – a korábbi közszolgáltatótól kapott adatközlés szerint – az NHKV számlázni.

A LOSZ az előkészítő és egyeztető tárgyalásokon minden egyes alkalommal felvetette az önkéntes alapon történő díjfizetési mód bevezetésének igényét (a lakásszövetkezetek, társasházak köz- küldöttgyűlési határozatban dönthessenek arról, hogy egy összegben a házkezelő szervezet fizeti a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat, vagy azt kiveszi a havi fizetési kötelezettség köréből és díjfelosztással a tagi tulajdonosi kör részére teszi fizetési kötelezettséggé). A LOSZ hulladéktörvénybe kívánja ezt az önkéntes választási lehetőséget beiktatni, a tárca azonban jelenleg ezt az igényt nem látja elsőrendű kérdésnek, de nem zárkózik el a kialakult tapasztalatok figyelembevételével ennek szabályzási lehetőségétől.

A LOSZ számít az NHKV jogszabály-véleményezési jogosultságára is, hogy ez a kérdés megnyugtató módon rendeződhessen a jövőben.

A 2016. április 1-jével bekövetkező hulladékgazdálkodási rendszer működésével a lakásszövetkezetek, társasházak az alábbi feladatokkal szembesülhetnek:

  • figyelemmel kell kísérniük, hogy a 2016. március 31-ig az önkormányzat által kijelölt hulladék közszolgáltató teljesíti-e a kötelező adatszolgáltatási lehetőségét az NHKV felé (az adatszolgáltatás 2016. április 30-ig kötelező a hulladék közszolgáltatók részéről).
  • Ellenőrizni kell, hogy a hulladék közszolgáltató által a közeljövőben kiállított számla 2016. március 31-ig terjedő szolgáltatási díjat és a korábbi időszakban kialakult gyakorlat szerinti tartalmi, formai elemeket tartalmazza-e?
  • Célszerű a 2016. március 31-ig kimutatott hulladék közszolgáltatási díj hátralékot a hulladék közműszolgáltatóval egyeztetni.
  • 2016. április 1-jét követően ellenőrizniük kell az NHKV által benyújtott első közszolgáltatási díj számlát tartalmi és formai szempontból. (A változatlan közszolgáltatási díjat, a díjszámlázás rendszerét, a szolgáltatás igénybevevőjének megnevezését, címét és a számlához kapcsolódó korábban megkövetelt formai feltételeket.)
  • Az NHKV által kibocsátott számla fizetési módjában változás nem következhet be (havi, kéthavi, negyedévi, illetőleg díjbeszedő társasággal megállapodott forma stb.).
  • Gondoskodni kell a megváltozott utalási pénzintézeti számla átvezetéséről.
  • Figyelemmel kell kísérni a helyi önkormányzat hulladékgazdálkodási rendeletének tartalmi részleteit, esetleges módosítási tervezetét, végleges tartamát. (Itt célszerű az egy összegű vagy a díjfelosztásos díjfizetési rendszer kialakítását kezdeményezni, ha ez eddig nem így történt.)
  • Gondosan tanulmányozni kell az NHKV időközi tájékoztatóit, illetőleg a jogszabályi környezetet.
  • Célszerű a területi szakmai szövetségek részéről a tagi kör (a lakásszövetkezetek, társasházak) pontos elérhetőségének - név, cím, számlaszám, kapcsolattartó neve – NHKV felé történő párhuzamos megküldése (konferencia@nhkv.hu e-mail címre). Ebben az adatszolgáltatási párhuzamos tevékenységben a LOSZ közvetítő szerepet is kész vállalni.
  • Figyelemmel kell kísérni a korábbi, illetőleg az átállástól keletkező hulladék közszolgáltatási díj kintlévőségek behajtásának rendszerét, abba való közvetlen együttműködési készség kinyilvánítását.

Kérem a területi szakmai szövetségek, LOSZ képviseletek vezetőit, hogy a fenti tájékoztatót a tagi körbe személyes egyeztetés útján terjesszék és a felmerülő kérdésekben, központi egyeztetést igénylő esetekben a LOSZ rövid úton való megkeresését.

 

Budapest, 2016. március 31.


Farkas Tamás
LOSZ elnök

 

Farkas Tamás - elnök
Sánta Józsefné - irodavezető

1146 Budapest, Hermina út 57.
Tel: +36 1 331-1313
Fax: +36 1 331-1396

email: losz@losz..hu
internet: www.losz.hu