Hírlevél

A MAGYAR KÖZLÖNY 108. számában (2016. július 21. - 8436 oldal) megjelent a 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A közzétett kormányrendelet lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő szövegkörnyezetét az alábbiakban ismertetjük:

„A Kormány 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés m) pontjában, a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 19. pontjában, a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló    157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) 17/C. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A felhasználó köteles gondoskodni a közös használatú épületrészek kivételével az épületrészekben az elfogyasztott távhő, valamint – ha használati meleg víz biztosítására is sor kerül – a használati meleg víz elszámolása érdekében hiteles fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő felszereléséről a) új csatlakozás esetén, ha az új épületben kerül kialakításra, vagy b) ha az épületen az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti jelentős felújítást valósítanak meg.”
(2) A Tszt. Vhr. 17/H. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Fűtési hőfogyasztás-mérő vagy vízmennyiség-mérő alkalmazása esetén a részszámla akkor alapulhat távhőszolgáltató általi statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított energiamennyiségen, ha az adott időszakra vonatkozóan nem kerül sor
a) a fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő leolvasására, vagy
b) az a) pont szerinti leolvasás hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő mérőállásának bejelentésére a távhőszolgáltatónál.”
(3) A Tszt. Vhr. 23/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/C. § E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. 4. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésével megállapított 17/C. § (1a) bekezdését a Mód. 4. Korm. rendelet hatálybalépésének napját megelőzően meghirdetett energiahatékonysági pályázatok keretében megvalósuló jelentős felújítások esetében nem kell alkalmazni.”
(4) A Tszt. Vhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul

….

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2016. szeptember 1-jén hatályba.
(3) A 2. § 2016. október 1-jén lép hatályba.
5. § E rendelet 1. §-a az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök

 

1. melléklet a 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
A Tszt. Vhr. 3. mellékletének „Bekapcsolás” alcíme a következő 13.6. ponttal egészül ki:
„13.6. A mérőeszköz alkalmazására, beleértve a meglévő mérőeszköz cseréjét is, – a mérőeszköz tekintetében – a legkisebb költség elve szerint kell, hogy sor kerüljön. A felhasználó kérése esetén a távhőszolgáltatónak a felhasználó által biztosított mérőeszköz felszerelését is biztosítania kell, amennyiben az műszaki szempontból alkalmazható. A felhasználó által biztosított mérőeszköz felszerelése esetében a felhasználót hátrány nem érheti.”
-.-.-

A fenti kormányrendelet a LOSZ, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és a költségmegosztókat forgalmazó társaságok együttes és közös álláspontja szerint súlyos terhet fog jelenteni a pályázati úton korszerűsítésre kerülő lakásszövetkezeti, társasházi lakóközösségek számára. Érthetetlen, hogy a Kormány a civil kezdeményezéseket miért nem vette figyelembe és a jelenlegi épületállomány műszaki kivitelezési állapotával sem összhangban álló rendeletet alkotott.

Ez az intézkedés ismételten abba a szabályozási körbe tartozik, amely nem veszi figyelembe az érintett házkezelő szervezetek, azok tagjai, tulajdonosai teherbíró képességét, jövedelmi viszonyait és a rendelkezésre álló korszerűsítésre fordítható csekély sajáterő nagyságát. Továbbra is hiányzik a kormányzat részéről a bevezetett intézkedések következetes végrehajtásához szükséges pótlólagos támogatási források biztosítása. Tényként kell azonban kezelni, hogy a meghozott intézkedések tartalmi része nem egy esetben EU jogkövetés miatt születik meg, így kevésbé lehet vitatni szükségességüket, de ezzel párhuzamosan a megvalósíthatóság és a jogkövető magatartás biztosítása körültekintőbb és következetesebb kormányzati jogalkotási tevékenységet igényelne. A most ismertetett kormányrendelet is azon rendeletek sorába tartozik, melyeket a LOSZ pontosítani vagy módosítani javasolt, de a közzétett rendelettervezet a beérkezett javaslatok figyelembevétele nélkül változatlanul a tervezet formájában kerül véglegesítésre és közzétételre. Ez a kormányzat jogalkotási és jogszabály-előkészítési deklarációval teljesen ellentétes és a civil társadalmi szervezetek feladatának, felelősségének háttérbe szorítását idézi elő. Ez ellen ez úton is tiltakozunk és újabb kezdeményezéssel a közzétett rendelet módosítását is megkíséreljük.

 

 

Budapest, 2016. július 27.

 

Farkas Tamás - elnök
Sánta Józsefné - irodavezető

1146 Budapest, Hermina út 57.
Tel: +36 1 331-1313
Fax: +36 1 331-1396

email: losz@losz..hu
internet: www.losz.hu