Hírlevél

Tájékoztató
a lakóépületekre vonatkozó tűzvédelmi jogszabály módosításról


Tájékoztatjuk a LOSZ érdekkörébe tartozó lakásszövetkezetek és társasházak vezető tisztségviselőit, hogy az elmúlt napokban jelent meg a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet módosítása. A módosítás gyakorlatilag csak formai elemekkel bővítette az alapjogszabályt, melynek lényege, hogy a BM rendelet alapján kötelezően kiadandó tűzvédelmi házirendet az adott épületre vonatkozóan a jogszabályváltozástól számított 30 napon belül – ha az indokolt és szükséges – át kell dolgozni, gyakorlatilag azt naprakészen kell tartani.
A jogszabály módosítás az 1996. évi XXXI. törvény 19. §-ára hivatkozva felhívta a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetek figyelmét a tűzvédelmi szabályzat készítés kötelezettségére. Tűzvédelmi szabályzatot annak a természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek kell készítenie, amelyik a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt 5-nél több munkavállalót foglalkoztat.

A lakóépületekre vonatkozó tűzvédelmi teendők ellátása alapvetően a lakásszövetkezet igazgatóságának, társasház közös képviselőjének a feladatkörébe került, így amennyiben szükségesnek ítélik a házkezelő szervezetek, akkor javasoljuk, hogy tűzvédelmi szakértőt, illetve vállalkozást vegyenek igénybe a körültekintő jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartása érdekében. E tekintetben javasoljuk – és mellékelve csatoljuk is -, hogy elsődlegesen a LOSZ pártoló tagját, a Tűzkorona Kft-t vegyék igénybe. A csatolt tájékoztatójukban a fentiek megerősítésén túl a Tűzkorona Kft. elérhetőségei is megtalálhatók.

.....

 

 

 

A lakóépületeket és azok kezelőit érintő tűzvédelmi jogszabályváltozásokkal kapcsolatos szakmai állásfoglalás, javaslat.

1., A lakóépületekre vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok alapvetően formai elemekkel bővültek, melyek a következőek:

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. §.
„(1) A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza
a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
f ) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
i) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.
(2a) A Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja."

A már meglévő tűzvédelmi anyagokat célszerű felülvizsgálni és legkésőbb a jogszabályban említett változás esetén az abban leírtaknak megfelelően átdolgozni.

2., Az épület kezelőjére, mint munkáltatóra vonatkozó jogszabályi környezet:
1996. évi XXXI. törvény 19. §.
(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.
A LOSZ pártoló tagjaként kérem Önöket, hogy kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal!

Miskolczi Gergely - tűzvédelmi előadó

Tűzkorona Kft. 2091 Etyek, Horváth u. 44. tuzkorona@gmail.com +36303176568

 

 

Budapest, 2017. június 29.

 

Farkas Tamás - elnök
1121 Budapest, Oltvány köz 6.
Tel: +36 1 331-1313
Fax: +36 1 331-1396

email: losz@losz.hu
internet: www.losz.hu