Hírlevél

Tájékoztató
a kötelező cégkapu regisztrációról és a bejelentési kötelezettségről

Tájékoztatjuk a LOSZ tagszervezeteit, hogy közeleg az  elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos email címük Cégkapu tárhelyen való regisztrálásra előírt határidő.

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A gazdálkodó szervezetek csak egy Cégkapuval rendelkezhetnek. A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.
A legnagyobb változás 2018. január 1-jétől, hogy az elektronikus ügyintézésre köteles személyek, szervezetek esetén a kézbesítési vélelem már elektronikusan is beállhat. Elég, ha a hatóság a közzétett hivatalos elérhetőségre kézbesít egy iratot, és a „küldemény kézbesítettnek minősül” akkor is, ha azt a címzett a második értesítést követően sem veszi át.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény kötelezte a 2017. január 1-én  már működő gazdasági szervezeteket arra, hogy 2017. augusztus 30-ig a

https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/

címen regisztrálják  az email címüket egy úgynevezett rendelkezési nyilvántartásba. (Az újonnan alakuló gazdálkodó szervezetek a nyilvántartásba vételüket követő 8 napon belül kötelesek regisztrálni.) 
Ez a rendelkezési nyilvántartás (az ide bejegyzett email címek) fogják a jövőben biztosítani, hogy a hatóságok a gazdálkodó szervezeteket hivatalosan, elektronikus úton is elérhessék (hivatalos elektronikus elérhetőség).
A hivatalos e-cím cégnyilvántartásba való bejelentésének határideje 2018. január 1-től lesz kötelező, ezt megelőzően a cégek önkéntes alapon is kérhetik ennek nyilvántartásba vételét. A 2017. augusztusi határidő értelemszerűen a cégkapu-nyilvántartási regisztrációra vonatkozik, ennek elvégzését követően lehetséges a cégnyilvántartási bejelentés. A szabályozás a 2017. augusztus 30-ai határidő elmulasztása kapcsán szankciót nem határoz meg, értelemszerűen 2018. január 1. napján a cégkapunak működnie kell, a kapcsolódó regisztrációt tehát úgy kell elvégezni –amennyiben a 2017. augusztusi határidőben ez nem lehetséges -, hogy 2018. január 1-én a szervezet cégkapuja biztonságosan működjön. Az erre vonatkozó eljárásrend és az ehhez kapcsolódó részletszabályok kidolgozása még folyamatban, a bejelentés teljes körű elmaradásához fűződő esetleges konkrét jogkövetkezmények ugyancsak nem ismertek, de a bejelentés várhatóan díjmentes lesz.

Az új előírásnak - többek között - a lakásszövetkezetek, az egyesületek, és az alapítványok is kötelesek eleget tenni.

A nyilvántartás elsődleges célja olyan biztonságos kézbesítési cím rögzítése, amelyen a hatóságokkal a kapcsolattartás vagy egyéb elektronikus ügyintézés biztosított, mivel a Cégkapu címre érkezett email küldeményekről vélelmezett, hogy azt hivatalosan kézbesítették és megkezdődnek a határidők. 
A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél erre felhatalmazott természetes személy (a szervezeti képviselő) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet nevében a Cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartása jogosult további felhasználók jogosultak.

Cégkapu-regisztráció folyamata:

 1. Cégképviselő vagy a meghatalmazottja
  1. bejelentkezik az alkalmazásba,
  2. kiválasztja a regisztrálandó cég cégformáját,
  3. megadja a szükséges adatokat (a meghatalmazottnak egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, ahol el kell végezni a szükséges elektronikusan hitelesített dokumentumok csatolását).
 2. A regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre.
 3. Eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.

======================

Jogszabályi háttér:

 1. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a.
 1. 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1. Értelmező rendelkezések
1. § E törvény alkalmazásában

23. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet;

 1. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról


7. § [Értelmező rendelkezések]
(1) E törvény alkalmazásában:
6. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;
======================

A cégkapu-regisztrációt végző személy a Cégkapuhoz egy fő cégkapumegbízottat regisztrálhat. A gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek (cégkapu-ügyintézők) regisztrációját a cégkapumegbízott végzi.
A gazdálkodó szervezet regisztrációját ezen az oldalon online módon, űrlapkitöltéssel lehet kezdeményezni.

 • A Cégkapu online – vagyis a teljesen automatikus – regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég (lakásszövetkezet) esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a cégképviselő saját nevében végezze el a regisztrációt.
  Figyelem! Mind a regisztrációt végző személy, mind a cégkapu-megbízott számára előfeltétel, hogy állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás útján (Ügyfélkapu, Részleges kódú telefonos azonosítás, Elektronikus személyazonosító igazolvány) azonosítsa magát.
 • Az űrlapos regisztrációt azok a nem természetes személyek vehetik igénybe, akik
  • közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá akiknél a
  • választott cégforma "egyéb cégforma",
  • vagy nem maga a cégképviselő végzi a regisztrációt,
  • vagy együttes cégképviselet esetén a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a cégképviselő-társa helyett is.
 • Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a gazdálkodó szervezet nevében cégkapu-regisztrációt kezdeményező személy/személyek képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.

További információk a cegkapu.gov.hu ill.

a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html weboldalakon.

 

Budapest, 2017. július 25.

 

Farkas Tamás - elnök
1121 Budapest, Oltvány köz 6.
Tel: +36 1 331-1313
Fax: +36 1 331-1396

email: losz@losz.hu
internet: www.losz.hu